OVERSIKTSPERSPEKTIV

Sagaveien

Vi har tatt utgangspunkt i den tradisjonelle hagebyen som forbilde for prosjektet.
Hagebyen som punkthus i varierte høyder vil fungere som megler mellom naboeiendommenes forskjellige skala.

BAKGRUNN

Ås er en leirjordsbygd med relativt store gårdsbruk og betydelig korndyrking. Kommunen har relativt lite industri, og arbeidsplasser ellers domineres av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU.

Den nye Follobanen er planlagt ferdigstilt i 2022/23 og vil forkorte reiseruten til Oslo. Ås er kommunen i landet som er forventet å ha den største befolkningsveksten innen 2040. Kommunen vil ha en vekst på nesten 70 prosent, ifølge SSB.

Tomten er mellom Sagaveien, Moerveien og Tverrveien og er en del av det nye sentralområdet i Ås. Den ligger mellom småhusbebyggelse i grønne hager mot vest og høyere og tettere bygningsmasse mot øst, nord og sør.

Eksisterende bygningsmasse på tomten består av eneboliger i grønne hager og disse er planlagt revet og erstattet med boliger i tråd med planlagte sentrumsutvikling.

Reguleringsplanens rammer legger opp til 4-5 etasjer i det nordøstre hjørnet av tomten med fallende høyder ned til 2-3 etasjer mot sørvest og det er regulert inn et grønntdrag, områdelekeplass og park i tillegg til sykkelvei langs Moerveien og forhage mot Sagaveien. Nedkjøring parkering er i reguleringsplanen lagt til Tverrveien.

ARKITEKTUR

Vi har søkt å utvikle en rasjonell og uttrykksfull arkitektur i tråd med prosjektets mål og omgivelser.

Hagebyen har vært førende for utviklingen. Vi tror innbyggere i Ås setter pris på det sunne, det friske og det frodige. Vi har utviklet en arkitektur som spiller på lag med naboeiendommene slik at bygningene fungerer som en megler i skala-forskjellen mellom eneboligene og de større bygningskroppene mot nord og øst.

Vi har utviklet punkthus med en klar og tydelig form tilknyttet en lett struktur som ivaretar balkonger, forhager samt vertikalkommunikasjon.

Byggene er vist med skrå takflater som gir mulighet for litt mere takhøyde i toppetasjene og som samtidig gir plass for de intime takterrassene. Dette kan utvikles videre og differensieres mer etter ønske. Vinduer er rasjonelt løst med repetisjon i alle etasjer, men med mulighet for variert sprosseinndeling slik at man enkelt kan variere mellom faste og åpningsbare vinduer. De lette utenpåliggende hjørnebalkongene skaper variasjon i uttrykket samtidig som de tilpasses hver enkelt leilighetsplan, uteområde og solforhold. Enkle, klare bygningskropper, plassert for å skape variasjon gir rom for lys, luft og åpenhet både utendørs og innendørs.

STRATEGI

Parken, lekeplassen og grøntdraget på tomten vil skape et attraktivt nabolag som ikke bare gagner de nye beboerne, men også allmenheten i Ås.

Med frisk luft, grønne jorder, togstasjon og sentrum rett i nærheten i tillegg til universitet og skoler i sykkel og gåavstand tror vi at hagebyen er et godt forbilde for prosjektet. En hageby med tettere utnyttelse og mulighet for rikelig med varierte grønne uterom.

Vi tror på et grønt og åpent nabolag som det er lystbetont å passere gjennom og som har en god balanse mellom de private og offentlige rommene. Det skal være lett å ha tilgang til fellesskapet og det skal være lett å trekke seg tilbake. Prosjektet skal appellere til forskjellige mennesker i alle aldre og vi tror de grønne fellesarealene vil være attraktive for mange.

UTOMHUSAREALENE

Utomhusarealene er prioritert i forhold til best mulig solforhold og har en variasjon i skala der de ligger mellom de forskutte bygningskroppene. Vi tenker at de offentlige forhagene, grøntdraget, parken og lekeplassen beplantes med frukttrær og bærbusker i tillegg til bjørk og furu og at det anlegges turstier som beveger seg organisk på tomten. Høyder kan varieres på terreng og beplantning.

Der det ikke er takterrasser på takene, forslår vi å ha ”blågrønne” tak, som bidrar både til overvannshåndtering og biologisk mangfold. Takflatene oppleves som den femte fasaden for de øvrige overliggende leiligheterne, og sedum på takene under vil bringe ”det grønne” nærmere til disse.

Sykkelparkering på terreng anlegges i mindre lette stativer.

PLANLØSNINGER

Vertikalkommunikasjonen kan være klimatisert, delvis klimatisert eller uklamatisert. Leilighetsplanene er løst med effektive og samtidig generøse leiligheter i størrelse og antall ihht. program. Alle leiligheter er hjørneleiligheter med balkong eller forhage og slik oppnår vi svært gode lysforhold. Planløsningene gjentas i alle etasjer for å oppnå god prosjektøkonomi og en effektiv byggeprosess. 6- og 7-spennere gir oss en lav brutto/nettofaktor og vi unngår samtidig ensidig belyste leiligheter og lange, mørke korridorer som ingen setter pris på.

Related projects

BYGG D utenfor
Biscuit Factory
1
Heggedal Torg
1681 02 DNB e 04 aerial R09
Wesselkvartalet